DE­NOL­DER’in dü­zen­le­di­ği İsrail sa­za­nı avı ya­rış­ma­sı so­nuç­ları De­niz­li Ama­tör Spor­tif Olta Ba­lık­çı­la­rı ve Su Ürün­le­ri­ni Ko­ru­ma Der­ne­ği’nin Gök­pı­nar Gö­le­ti’nde or­ga­ni­ze et­ti­ği ve De­niz­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de des­tek­le­di­ği 1.