Tag Archives: israil

Denizlide İsrail sazanı yakalamak için yarıştılar

DE­NOL­DER’in dü­zen­le­di­ği İsrail sa­za­nı avı ya­rış­ma­sı so­nuç­ları

De­niz­li Ama­tör Spor­tif Olta Ba­lık­çı­la­rı ve Su Ürün­le­ri­ni Ko­ru­ma Der­ne­ği’nin Gök­pı­nar Gö­le­ti’nde or­ga­ni­ze et­ti­ği ve De­niz­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de des­tek­le­di­ği 1. İsrail Sa­za­nı Ya­ka­la­ma Ya­rış­ma­sı so­nuç­ları

Cu­mar­te­si günü öğle sa­at­le­rin­de baş­la­yan av 24 saat sürdü. 6 ilden av­cı­la­rın ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da 55 takım gece bo­yun­ca İsrail sa­za­nı avı yaptı.

Sür­dü­rü­le­bi­lir av­cı­lık, eko­lo­jik açı­dan za­rar­lı tür­le­re dik­kat çek­mek ve ama­tör av­cı­la­rı bir araya ge­tir­me­yi amaç­la­yan ya­rış­ma­nın bi­rin­ci­si top­lam 5 kilo 590 gram İsrail sa­za­nı tutan Turab Güner oldu. Güner tek ba­şı­na ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da tüm ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­rak­ma­yı ba­şar­dı.

Ya­rış­ma­nın ikin­ci­si Osman De­mir­taş ve Cen­giz Akman iki­li­si oldu. İkili top­lam­da 5 kilo 400 gram balık tuttu. Ya­rış­ma­da üçün­cü­lü­ğü ise 3 kilo 560 gram­la Ayhan Temiz, Metin Vardi ta­kı­mı elde etti.

Ödül tö­re­nin­de şam­pi­yon­la­ra ku­pa­la­rı ve­ri­lir­ken ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de Zey­nep Tuk­sal, Se­mi­ha Bilir, Ha­fi­ze Özcan, Fatma Öz­bu­run ve Ra­zi­ye Siv­ri­ka­ya da ödüle layık gö­rül­dü.

Genç­ler­de ise Güner Kar, Fatih Boz­de­mir ve İlker Özdağ man­si­yon ödülü al­dı­lar. Ya­pı­lan çe­ki­liş­le ka­tı­lım­cı­la­ra çe­şit­li av ekip­man­la­rı he­di­yesi verildi